حسابداری نقدی و تعهدی

در معاملات تجاری برای ثبت اطلاعات مالی از دو روش نقدی و تعهدی استفاده می‌شود. تفاوت بین این دو روش…