حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت را می‌توان فرایند تهیه گزارش‌های مدیریتی و بررسی حساب‌هایی که اطلاعات مالی و آماری دقیق مورد نیاز مدیران…