مفهوم دقیق حسابداری دولتی و تفاوت آن با حسابداری بازرگانی چیست ؟

حسابداری دولتی شامل کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص، گزارش‌دهی و همچنین تغییر فعالیت‌های مالی سازمان‌ها…