لطفا حسابداران توجه کنند !

حسابداران باید حساب و کتاب‌های خود را به روز کنند.حسابداران باید توجه داشته باشند که یک روز را برای بررسی…