حذف یارانه تعدادی از خانوارها

طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه…