حداقل دستمزد و حق بیمه درسال 99

آیا از حداقل دستمزد کارگران در سال 99 و همچنین حق بیمه مسکن و خواربار و حق بیمه های سهم…