حداقل تراکنش بانکی افراد مالیات گریز

حداقل تراکنش بانکی افراد مالیات گریز: به گزارش سلام نو به گفته یکی از نمایندگان مجلس، حداقل تراکنش بانکی ٣٠٠هزار…