جزئیات عیدی و پاداش سال ٩٩

طبق قوانین مقرر، شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول قانون کار ملزم هستند حداقل دوماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه…