جرم شناسی مالیاتی چیست؟ مواد قانونی آن شامل چه مواردی است؟

جرم شناسی مالیاتی نیز امری مثبت، سازنده و بازدارنده است که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود….