چگونگی ثبت هزینه تأسیس در حسابداری؟

از ثبت هزینه تأسیس چه می‌دانید؟ طبق ماده ١۴٩ قانون مالیات‌های مستقیم، تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک و دارایی…