سند افتتاحيه چيست؟

مقدمه يكي از مهم ترين اسناد هر واحد تجاري، سند افتتاحيه است که در آن اطلاعاتي مانند سرمايه، موجودي صندوق،…