تقلب یا اشتباه ؟!

فرق بین تقلب و اشتباه بر اساس استاندارد های حسابرسی: تقلب هر گونه دروغ و فریبکاری به صورت عمدی توسط…