تعدیلات سنواتی چیست ونحوه ثبت تعدیلات سنواتی در دفاتر؟

تعدیلات سنواتی شامل اشتباهات حسابداری، روش‌های حسابداری و رویه های حسابداری است. تعدیلات سنواتی، شامل اقلامی است که مربوط به…