مالیات تراکنشات بانکیتان چقدر است؟

نحوه رسیدگی به تراکنشات حساب‌های بانکی اشخاص تماما بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان…