تخلفات کد اقتصادی

آیا می دانید تخلفات کد اقتصادی کدام اند؟ پیش تر درباره کد اقتصادی و اهمیت آن مختصر توضیحی داده شد.کد…