بیمه ٣٠ میلیون خانه تصویب شد.

لایحه بیمه منازل مسکونی برای ٣٠ میلیون خانه تصویب شده و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه محاسبه…