بیمه باربری ضمانت حمل و نقل کالای شماست.

بیمه باربری مسئول جبران خسارت‌های واردشده به کالاها در اثر وقوع خسارات مختلف می‌باشد، درواقع اگر در جریان حمل یک…