از قیمت بیت کوین در جهان چه خبر؟

در سال 2008 به همراه انتشار مقاله ای نوعی پول الکترونیکی به دنیا معرفی شد.نام این ارز دیجیتال بیت کوین…