بسته کمک معیشتی : 100 هزار تومان برای هر نفر

به یک سوم جامعه به مدت 4 ماه بسته کمک معیشتی داده می شود. از آذر ماه تااسفند هر خانواده…