اعتراض کارگران ساختمانی به بیمه و نداشتن شغل

کارگران ساختمانی اعتراض کردند که ما بیمه داریم اما دارای شغل و درآمد ثابت نیستیم، بعد از شیوع ویروس کرونا،…