برق رایگان در سال ١۴٠٠

به گفته اقتصاد نیوز برق رایگان یا امید طرحی است که دولت مدت هاست برای نهادینه کردن الگوی مصرف میان…