بدهی های خارجی ایران چقدر است؟

مبلغ 9/2 میلیارد دلار مجموع بدهی های خارجی ایران است. طبق آمار های اقتصادی، میزان بدهی های خارجی ایران تا…