وام حمایتی برای باشگاهداران

معاون توسعه ورزشی از تسهیلات حمایتی برای باشگاهداران خبر داد. با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور بسیاری از مشاغل…