بازار خودرو نزدیک به تحولی بزرگ

جزییات کامل این خبر هنوز مشخص نشده است اما طبق گفته‌ها اساس آن حذف نرخ گذاری دستوری برای محصولات خواهد…