مفهوم بازاریابی، بازاریابی مفید و موثر چگونه انجام می‌شود؟

به ساده‌ترین بیان بازاریابی مدیریت روابط سودآور با مشتریان است.بازاریابی دانش و هنر کشف، خلق و ارائه‌ی ارزش با هدف…