بازارهای منفی در آبان ماه

بازارهای منفی در آبان ماه کدام اند؟طی بررسی ها، تمامی بازارها در آبان ماه منفی بوده اند.بیشترین زیان بازارهای منفی…