ایرادات بخش خصوصی به مالیات سرمایه

ایرادات بخش خصوصی به مالیات سرمایهموضوع عدالت مالیاتی و نادیده گرفتن درآمدهایی که در زمان کوتاهی سودی سرشار به صاحبان…