اندوخته قانونی : نحوه محاسبه اندوخته قانونی در حسابداری

اندوخته قانونی ، سرمایه احتیاطی شرکت شما است.به بیان ساده، اگر شرکت در آینده دچار بحران‌های نقدی شود یا سال…