مودیان نمونه مالیاتی چگونه انتخاب می‌شوند؟

فرایند انتخاب مودیان نمونه مزیتی برای مودیان خوش حساب است که با استفاده از آن می‌توانند مشمول تشویقات سازمان امور…