۱۲ شغل مشمول امهال حق بیمه

۱۲ شغل مشمول امهال حق بیمهکارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی کرونا، اسامی کسب‌وکار‌هایی که کارفرمایان آن‌ها می‌توانند از مزایای امهال…