٣٠ درصد افزایش حقوق

توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار از بسته نشدن پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد و…