از اعتبار اسنادی چه می‌دانید؟ آیا انواع آن را می شناسید؟

اعتبار اسنادی یا ال‌سی تعهدی از بانک است که به فروشنده و خریدار داده می‌شود و به وسیله این اعتبارات…