اطلاعات مالی در خصوص ارائه اظهارنامه

اگر اطلاعات واصله با اطلاعات درج شده در اظهارنامه مغایرت داشته باشد، کتمان درآمد محسوب می‌شود. و طبق ماده ١٩٢…