برای ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز فرصت دارید.

به گفته معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم یعنی پاییز…