ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیات

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیات اخرین اقدام سازمان مالیات برای اجرایی کردن هر چه بهتر طرح جامع مالیاتی است. طرح جامع…