برچسب: آموزش مالیات

مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده (بخش اول)

یکی از مهم‌ترین قوانین در امر حسابداری قانون مالیات برارزش افزوده می‌باشد.طبق تعریف گفته شده در سال 1387 قانون مالیات…