برچسب: آموزش حسابداری

حسابرسی بیمه

حسابرسی بیمه یا حسابرسی تامین اجتماعی چیست؟

همانطور که حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود، یعنی ممیز مالیات دفاتر، اسناد و مدارک موجود را مشاهده و مورد بررسی قرار…