نحوه محاسبه عیدی و پاداش پایان سال 1399

نحوه محاسبه عیدی و پاداش

نحوه محاسبه عیدی و پاداش پایان سال 1399

همواره تعداد زیادی از کارگران دغدغه عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند تا عیدی خود را پیش از پایان سال دریافت و با آن مایحتاج خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند.

از آنجایی که  پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران برای تامین معیشت و تهیه اقلام ضروری و افزایش رفاه و آرامش خاطر خانوارهای کارگری مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین ضروریست هر کسی با هر عنوان شغلی که مدیر سرپرست و یا کارفرمایی دارد، نحوه محاسبه عیدی وپاداش و سنوات مربوط به خود را بداند.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش

در این مقاله درمورد نحوه محاسبه عیدی در شرایط متفاوت به صورت مفصل توضیح داده شده است و به سوالاتی که ممکن است شما عزیزان در طی خواندن این مطالب و برای محاسبه عیدی 98 برایتان پیش بیاید پاسخ داده شده است.

لازم به ذکر است عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می‌شود.
اما عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون محاسبه عیدی قابل محاسبه است.

قانون محاسبه عیدی کارگران

قانون محاسبه عیدی کارگران و کارمندان بخش خصوصی

بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر کدام از کارگران خود به نسبت هر یکسالی که کار کرده‌اند، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پایان سال بپردازند.
البته مبلغ پرداختی نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

محاسبه عیدی برای افرادی که زیر یک سال مشغول بودند:
به موجب تبصره یک ماده واحده مذکوردر بند فوق الذکر، محاسبه عیدی برای کارگرانی که زیر یک سال مشغول کار بوده‌اند، باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایامی که مشغول بوده اند در سال حساب شود.

قانون محاسبه عیدی کارگران و کارمندان بخش خصوصی

پایه محاسبه عیدی کارگران

  • مطابق قانون کار، مزد هیچ کارگری نمی تواند کمتر از حداقل حقوق تعیین شده مصوبه هر سال باشد.
  • به همین دلیل عیدی هیچ کارگری از دوبرابر این حداقل کمترنخواهد بود.
  • البته این مقدار برای کارگرانیست که بیش از یک سال کارکرده باشند.
  • برای کارگرانی که کمتر مشغول به کار بوده اند به نسبت مدت کارکرد عیدی دریافت می نمایند.

در ارتباط با معافیت مالیات حقوق مربوط به عیدی سالانه یا پاداش آخر سال موضوع بند 10 قانون مالیاتی مستقیم مقاله مالیات حقوق را مطالعه بفرمایید.

پایه محاسبه عیدی

فرمول محاسبه عیدی

هر عددی که طبق فرمول بالا بدست آمد میزان عیدی همان سال است.
به شرطی که مبلغ به دست آمده از سقف عیدی تعیین شده آن سال بیشتر نشود.

مبنای محاسبه عیدی

پایه محاسبه عیدی، نرخ و مبلغ پایه تعیین عیدی، در مشاغلی که طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت ندارند، مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل می باشد، مثل سختی کار، فوق العاده شغل و هر آنچه به تبع شغل به کارگرپرداخت می شود.

اما در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل وجود دارد، مزد پایه گروه یا مزد مبنا ملاک محاسبه بوده و مزایای رفاهی و انگیزشی اعم از حق مسکن و خواروبارو عائله مندی، فوق العاده جذب، پاداش افزایش تولید و…. در این خصوص لحاظ نمی شود.

با این حساب در ادامه فرمول محاسبه عیدی حداقل و حداکثر را مشاهده میکنید:

  • فرمول محاسبه  حداقل عیدی: حداقل دستمزد روزانه *60
  • فرمول محاسبه حداکثرعیدی: حداقل دستمزد روزانه *90
مبنای محاسبه عیدی

نکته: با توجه به این که هر ساله حداقل دستمزد روزانه کارگرانی که مشمول قانون کار می شوند اعلام می گردد برای محاسبه عیدی در هر حالتی نیاز به اطلاع از حداقل دستمزد روزانه آن سال داریم.

مثال برای محاسبه عیدی با بیشتر از یک سال کارکرد

برای مثال حداقل دستمزد روزانه مصوب سال 98 که در اسفند ماه سال قبل اعلام شد، 505.627 ریال بود.
طبق فرمول های فوق حداقل عیدی برای کارگران مشمول قانون کار که حداقل یکسال در واحد مربوطه کار کرده بودند، 30 میلیون و 337 هزارو620 ریال و سقف عیدی نیز45 میلیون و506 هزارو 430 ریال محاسبه می شود.
با همه این اوصاف در ارتباط با سایر سطوح حقوق  و دستمرد که پایه های حقوقی به مراتب بالاتری از مصوبات شورای عالی کار دارند نیز می توانند به همان نسبت عیدی دریافت کنند به شرطی که میزان آن از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار همان سال بیشتر نباشد.

مثال برای محاسبه عیدی با کمتر از یک سال کارکرد

یکبار مرور کنیم، برای محاسبه عیدی کارکنانی که کمتر از یک سال در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، ابتدا 2 برابر حداقل مزد ماهیانه مصوب همان سال را  تقسیم بر 12 ماه سال می کنیم تا عیدی یک ماه کارکرد محاسبه شود .سپس تعداد ماه هایی که شخص کارکرده و میخواهد میزان عیدی خود را تا آن زمان محاسبه نماییم پس از یک ماه تا 11 ماه  از سال که شخص مشغول به فعالیت بوده را می توان  در این عدد ضرب کنیم.

برای مثال : کسی که در سال 96 در جایی مشغول به کار بوده و قصد دارد درستی عیدی پرداختی  آن سال را بررسی نماید، باید بداند حداقل دستمزد ماهیانه در سال 96 طبق مصوب شورای عالی کار آن سال، ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان بود.
فرض کنید بخواهیم عیدی کسی که تنها 4 ماه مشغول به کار بوده است را محاسبه نماییم.
دو برابر این عدد (1.859.862) را بر 12 تقسیم کرده و مبلغ 154988.5 تومان بدست می آید که مقدار عیدی برای هر یک ماه کارکرد کارگر می باشد.
حال برای اینکه بدست آوردن مقدار عیدی کسی که 4 ماه در واحد مربوطه کار کرده است این عدد را در 4 ضرب میکنیم.
عدد 619.954 تومان مقداریست که شخص باید در نظر داشته باشد. برای جاافتادن بهترمحاسبه عیدی، جدول عیدی سال 98 به ازای کارکردهای متفاوت رابا دقت محاسبه و درنهایت آن ها را با جدول زیر مقایسه بفرمایید.

جدول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان بخش خصوصی بر اساس تعداد ماه کارکرد

میزان عیدی با احتساب حداقل دستمزد روزانه مصوب سال 98 ، 505.627 ریال و حداقل ماهیانه 15.168.810 ریال

مدت کارکرد میزان عیدی(ریال)
12 ماه کارکرد30.337.620
11 ماه کاکرد27.809.485
10 ماه کارکرد25.281.350
9 ماه کارکرد22.753.215
8 ماه کارکرد20.225.080
7 ماه کارکرد17.696.945
6 ماه کارکرد15.168.810
5 ماه کارکرد12.640.675
4 ماه کارکرد10.112.540
3 ماه کارکرد7.584.405
2 ماه کارکرد5.056.270
1 ماه کارکرد2.528.135

محاسبه عیدی کارکنان دولتی

عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دستگاه های دولتی متفاوت است.
محاسبه عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می شود.
باید گفت به کلیه مستمری بگیران از کارافتادگی کلی، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان استخدام کشوری عیدی توسط دولت محاسبه و پرداخت می شود.
اما بصورت کلی درمورد هر دو نوع مشمولان دستگاههای دولتی و قانون کار براساس فرمول دو برابر آخرین حقوق آنها مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه تجاوز نکند.

بررسی حالات خاص عیدی و پاداش

1- محاسبه عیدی و پرداخت آن در طی سال؟

طبق ماده واحد مربوط به عیدی و پاداش سالیانه کارگران که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد و تبصره یک آن، پرداخت عیدی تنها در پایان سال مورد پیدا کرده و هرگونه پرداختی از این حیث در طول سال می تواند صرفا علی الحساب عیدی محسوب شود.

2- محاسبه عیدی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند؟

کارگرانی که از خدمت استعفا داده، اخراج یا بازنشسته شده و یا به هرنحوی رابطه آنان با کارگاه و کارفرما قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق عیدی نیز می باشند.

3- محاسبه عیدی کارگران فصلی؟

برای کارگرانی که به صورت فصلی فعالیت می کنند یا کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند محاسبه عیدی بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد فرد در طی سال، انجام می پذیرد.

4- محاسبه عیدی کارگران کارمزدی؟

در ارتباط با کارگران کارمزدی متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال، مزد مورد عمل در محاسبه عیدی پایان سال آنهاست.

5- محاسبه عیدی کارگران پاره وقت؟

در مورد کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کاری اشتغال دارند، مزد، مزایا، عیدی و پاداش نیز به نسبت ساعات کارانجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

6- محاسبه عیدی کارگران ساعتی؟

این دسته از کارگران به علت اینکه به صورت ساعتی کار می کنند و حقوق ماهانه آنها  در طی ماه متغیر بوده و ثابت و معین نیست، برای محاسبه عیدی، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمتشان ملاک محاسبه است.

7- محاسبه عیدی مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی است؟

طبق ماده 74 قانون کار، مدت زمان مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد در سوابق کار کارگر محسوب می شود و زمان مذکور شامل پرداخت عیدی سالانه می باشد.
در ارتباط با مرخصی پیشنهاد می کنیم مقاله انواع مرخصی در قانون کار و پاسخ به 16 سوال متداول در مورد مرخصی را حتما مطالعه بفرمایید. (علی الخصوص سوال 14)

8- عیدی مربوط به بیمه بیکاری چقدر است؟

پاسخ این سوال را در سوال 13 مقاله “شرایط دریافت بیمه بیکاری” مطالعه بفرمایید.

9- آیا پرداخت عیدی و پاداش 98 می تواند در طول سال نیز انجام شود؟

طبق ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب سال 1370 توسط مجلس شورای اسلامی و همچنین تبصره یک این قانون، پرداخت عیدی و پاداش موضوع تنها در پایان سال موضوعیت دارد و هرگونه پرداخت بابت آن در طول سال تنها علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال در نظر گرفته می شود.

10- در سال کبیسه محاسبه عیدی و پاداش چگونه انجام می شود؟

تمام فرمولهای قبل بر مبنای 366 روز تغییر می کند، در نتیجه فمول آن بصورت زیر خواهد بود:

همچنین معافیت مربوطه نیز به نسبت تغییر 365 به 366 به صورت زیر اصلاح می شود:

نحوه محاسبه عیدی و پاداش

11- آیا شروع کرونا تاثیری بر پرداخت عیدی و پاداش کارگران داشته است؟

به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته حمیدرضا امام‌ قلی‌ تبار (بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور)، کارگران با شیوع بیماری کرونا متضرر شده اند.
ایشان گفته است که به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران بدون دریافت عیدی، سنوات و پاداش پایان خدمت به استقبال بهار می‌روند.

کانال تلگرام آموزشهای مالی و حسابداری

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.