اصول حسابداری

اصول حسابداری

اصول حسابداری

از زمان قدیم درهر داد و ستدی، حسابداری جایگاه ویژه ای داشته است. به همین دلیل حسابداری نقش پراهمیتی در بقای کسب وکار دارد. در این مقاله قصد داریم با اصول حسابداری آشنا شویم.

حسابداری چیست؟

حسابداری یعنی سیستمی که فرآیندهای جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات انجام می شود.

با توجه به این اطلاعات، تهیه ی گزارشات مالی و صورت های حسابداری در انواع مختلف متناسب با نوع فعالیت بصورت دقیق انجام می گیرد.

دلیل استفاده از حسابداری توانایی استفاده افراد ذینفع اقتصادی ازاین اطلاعات را به نحو صحیح داشته باشند.

از افراد ذینفع می توان به افراد درون سازمانی (مدیران) و برون سازمانی (بانک ها یا مقامات مالیاتی) اشاره کرد.

در واقع یک حسابدار با ارائه ی گزارشات مالی و بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی نقش مؤثری در بهبود روند کسب وکار خواهد داشت.

بنابراین حسابداری رشته ای تخصصی محسوب می شود.

چنانچه فردی قصد انجام فعالیت های حسابداری را داشته باشد ابتدا موظف است تا اصول حسابداری را بصورت کامل فرا گیرد.

این موضوع پایه اساسی برای انجام امور حسابداری در آینده است.

حسابدار کیست؟

اما حسابدار کیست؟ حسابدار شخصی است که به انجام فعالیت های مالی و حسابداری می پردازد.

این فعالیت ها شامل ارائه گزارش های مالی و تحلیل و بررسی آن ها و تطبیق گزارشات با وضعیت کنونی و پیش بینی آینده ی اقتصادی است.

این مطلب حائز اهمیت است که مبنای تصمیم گیری ذی نفعان اقتصادی، همین گزارشات و صورت های مالی است.

همان طور که گفته شد رشته ی حسابداری با گزارشات مالی و تحلیل و بررسی آنها یعنی با اعداد و ارقام سروکار دارد.

بنابراین یک فرد حسابدار باید از هوش ریاضی برخوردار باشد.

Image result for حسابداری"

اصول حسابداری

به مجموعه ای از دستورالعمل ها که حسابداران موظف هستند بعنوان الگو در مسیر حسابداری استفاده کنند اصول حسابداری گویند.

آشنایی با اصول حسابداری موجب درک بیشتر شخص حسابدار از روند انجام کار خواهد شد.

اصول حسابداری:

اصول حسابداری به چهار بخش تقسیم می شود.

1- اصل بهای تمام شده (اصول حسابداری)

ابتدا اولیت اصل از اصول حسابداری را بررسی می کنیم.

منظور آن است که مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند.

منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است.

در این اصل، بهای تمام شده دارائی ها براساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد، اندازه گیری می شود.

2- اصل تحقق درآمد (اصول حسابداری)

در این اصل باید درآمد در زمانی که بدست می آید، ثبت گردد.

این دومین اصل از اصول حسابداری است. اصل درآمد با نام دیگری چون اصل تحقق هم شناخته شده است.

منظور از این اصل آن است که درآمد، زمانی بدست می‌آید که فروش انجام شود.

همچنین فروش زمانی حاصل می‌شود که خدمات یا محصولاتی فراهم شده باشد.

طبق تعاریف صورت گرفته در مورد این اصل، برای شناسایی درآمد دو شرط نیز برقرار می باشد:

الف) مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
ب) فرایند کسب سود، کامل شده باشد.

منظور از درآمد افزایش ناخالص در دارایی ها یا کاهش ناخالص در بدهی هاست که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی می شود.

درآمد امکان دارد که از راه های متفاوتی حاصل شود اما ارزشش برابر ارزش بازار منابع مصرف شده یا خدمات انجام شده می باشد.

درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می شود. چراکه میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.

3- اصل تطابق (اصول حسابداری)

برای تعیین سود هردوره باید هزینه هایی که برای کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده اند را از درآمدها کسر نمود.

پس سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره است. 

طبق اصل تطابق، بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته در دوره جاری بعنوان دارایی در دفاترثبت می‌شوند.

علت این امر داشتن منافع آتی این موارد است.

4- اصل افشا کامل (اصول حسابداری)

این اصل بر تمامی جوانب گزارشگری مالی مؤثر است.

واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می‌نماید.

این اطلاعات می‌توانند در متن صورت های مالی یا در یاداشت‌های همراه این صورت ها، افشاء گردند.

اصل افشاء ایجاب می کند که تمامی واقعیت های با ارزش مربوط به فعالیت های مالی موسسه به نحو صحیح و کامل افشاء شود.

در کنار این مطالب باید نسبت به مفروضات نیز آگاهی های لازم کسب شود که در بحثی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

کانال تلگرام آموزشهای مالی و حسابداری

سایر آموزشهای حسابداری

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.