توسعه حساب سپیدار

نماینده رسمی محصولات همکاران سیستم

انتخاب مودیان نمونه

مودیان نمونه مالیاتی چگونه انتخاب می‌شوند؟

فرایند انتخاب مودیان نمونه مزیتی برای مودیان خوش حساب است که با استفاده از آن می‌توانند مشمول تشویقات سازمان امور…

درآمد مشمول مالیات

از درآمد مشمول مالیات چه چیزی کسر می‌شود؟

تازه های درآمد مشمول مالیات : طبق بخشنامه مالیاتی تاریخ ١۴/۵/١٣٩٨ اگر کارفرمایان یا کسانی که حقوق پرداخت می‌کنند، برای…