دسته: آموزش مالیات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی وانواع آن و راه های تخفیف مالیاتی

معافیت مالیاتی چیست؟ حق نپرداختن قانونی مالیات را معافیت مالیاتی گویند که دولت برای حمایت از گروهی خاص از مردم…