دسته: آموزش بیمه

بیمه کارکنان شرکت های خصوصی

با توجه به آنکه شرکت ها در حوزه های متفاوتی فعالیت می کنند، بنابراین شغل و نوع فعالیت در میزان تشدید حوادث موثر خواهند بود؛ به همین سبب شرکت های بیمه برای هر نوع شغل و فعالیتی، سطحی از هزینه ها را تعیین نموده اند.

لیست بیمه تامین اجتماعی

لیست بیمه تامین اجتماعی: ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اینترنتی

در معرفی سازمان بیمه تامین اجتماعی می توان گفت، سازمانی است که موظف به پوشش اجباری کارگران مزد و حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

سایت خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی

سابقه بیمه تامین اجتماعی: نحوه مشاهده سوابق بیمه با کد ملی

جهت دریافت سابقه بیمه تامین اجتماعی، ابتدا وارد سایت سرویس های الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی شوید. طبق مسیر زیر گزینه…