دسته: آموزش بیمه

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است که باعث سهولت کار در اجرای فرآیندهای بسیاری از بیمه گذاران شده است.