دسته: مقالات عمومی

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است که باعث سهولت کار در اجرای فرآیندهای بسیاری از بیمه گذاران شده است.

بیمه کارکنان شرکت های خصوصی

با توجه به آنکه شرکت ها در حوزه های متفاوتی فعالیت می کنند، بنابراین شغل و نوع فعالیت در میزان تشدید حوادث موثر خواهند بود؛ به همین سبب شرکت های بیمه برای هر نوع شغل و فعالیتی، سطحی از هزینه ها را تعیین نموده اند.