دسته: اخبار بیمه

خرید اقساطی توسط بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی

به نقل از مدیرعامل داتک:بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی میتوانند معادل ۲۰ درصد خالص دریافتی خود را به صورت اعتبار ماهانه…