دسته: اخبار

درآمد مشمول مالیات

از درآمد مشمول مالیات چه چیزی کسر می‌شود؟

تازه های درآمد مشمول مالیات : طبق بخشنامه مالیاتی تاریخ ١۴/۵/١٣٩٨ اگر کارفرمایان یا کسانی که حقوق پرداخت می‌کنند، برای…