اطلاعات حسابداری و مفاهیم عمومی آن چیست؟

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که رویدادهای مالی یک سازمان را در قالب گزارش در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد.
این متن شامل تعریف موسسه ،انواع موسسه،قلمرو حسابداری ،مفاهیم حسابداری و … می باشد.