نویسنده: علی میری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف