نویسنده: فاطمه مزینانی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی صنایع هستم.

بیمه کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی تمامی کارگران ساختمانی اعم از اشخاصی که در کارها و فعالیت های ساختمانی مانند توسعه یا ساخت ساختمان، تعمیرات اساسی، تجدید بنا و یا تخریب مربوط به ساخت و سازهای مجاز فعالیت می کنند را مشمول قرار می دهد.

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است که باعث سهولت کار در اجرای فرآیندهای بسیاری از بیمه گذاران شده است.