نمونه گزارش ساخته شده با نرم افزار Power BI

نمونه گزارش مالی زیر را ملاحظه بفرمایید: